اکران‌یاب

اکران‌های شهرتان را بیابید

با خرید بلیت و شرکت در اکران ها از نشر آثار فاخر سینمای انقلاب حمایت فرمایید

نزدیک‌ترین اکران‌ها

هابیل و قابیل

ظرفیت: 20 نفر

هابیل و قابیل

ظرفیت: 20 نفر

هابیل و قابیل

ظرفیت: 20 نفر

هابیل و قابیل

ظرفیت: 20 نفر

هابیل و قابیل

ظرفیت: 20 نفر

هابیل و قابیل

ظرفیت: 20 نفر

هابیل و قابیل

ظرفیت: 20 نفر
فیلم سلبریتسم
مکان تهران - تهران
تاریخ 1400/04/01
ساعت 20:00
ظرفیت 02 | ۲۵ نفر
قیمت 15,000 تومان
فیلم سلبریتسم
مکان تهران - تهران
تاریخ 1400/04/01
ساعت 20:00
ظرفیت 02 | ۲۵ نفر
قیمت 15,000 تومان
فیلم سلبریتسم
مکان تهران - تهران
تاریخ 1400/04/01
ساعت 20:00
ظرفیت 02 | ۲۵ نفر
قیمت 15,000 تومان
فیلم سلبریتسم
مکان تهران - تهران
تاریخ 1400/04/01
ساعت 20:00
ظرفیت 02 | ۲۵ نفر
قیمت 15,000 تومان
فیلم سلبریتسم
مکان تهران - تهران
تاریخ 1400/04/01
ساعت 20:00
ظرفیت 02 | ۲۵ نفر
قیمت 15,000 تومان
فیلم سلبریتسم
مکان تهران - تهران
تاریخ 1400/04/01
ساعت 20:00
ظرفیت 02 | ۲۵ نفر
قیمت 15,000 تومان
فیلم سلبریتسم
مکان تهران - تهران
تاریخ 1400/04/01
ساعت 20:00
ظرفیت 02 | ۲۵ نفر
قیمت 15,000 تومان
مکان تهران - تهران
تاریخ 1400/04/01
ساعت 20:00
ظرفیت 02 | ۲۵ نفر
قیمت 15,000 تومان
مکان قم - قم
تاریخ 1400/04/01
ساعت 20:00
ظرفیت 02 | ۲۵ نفر
قیمت 15,000 تومان
مکان گیلان - رشت
تاریخ 1400/04/01
ساعت 20:00
ظرفیت 02 | ۲۵ نفر
قیمت 15,000 تومان
مکان تهران - کرج
تاریخ 1400/04/01
ساعت 20:00
ظرفیت 02 | ۲۵ نفر
قیمت 15,000 تومان
همه اکران‌ها
فیلم سلبریتسم
مکان تهران - تهران
تاریخ 1400/04/01
ساعت 20:00
ظرفیت 02 | ۲۵ نفر
قیمت 15,000 تومان
فیلم سلبریتسم
مکان تهران - تهران
تاریخ 1400/04/01
ساعت 20:00
ظرفیت 02 | ۲۵ نفر
قیمت 15,000 تومان
فیلم سلبریتسم
مکان تهران - تهران
تاریخ 1400/04/01
ساعت 20:00
ظرفیت 02 | ۲۵ نفر
قیمت 15,000 تومان
فیلم سلبریتسم
مکان تهران - تهران
تاریخ 1400/04/01
ساعت 20:00
ظرفیت 02 | ۲۵ نفر
قیمت 15,000 تومان
فیلم سلبریتسم
مکان تهران - تهران
تاریخ 1400/04/01
ساعت 20:00
ظرفیت 02 | ۲۵ نفر
قیمت 15,000 تومان
فیلم سلبریتسم
مکان تهران - تهران
تاریخ 1400/04/01
ساعت 20:00
ظرفیت 02 | ۲۵ نفر
قیمت 15,000 تومان
فیلم سلبریتسم
مکان تهران - تهران
تاریخ 1400/04/01
ساعت 20:00
ظرفیت 02 | ۲۵ نفر
قیمت 15,000 تومان
اکران‌کننده‌های برتر

علیرضا حسینی

آبادان

98 اکران

محمد میلاد نوروزی

rl

50 اکران

امیر حسین میری

مشهد

1 اکران

سینا میرزاده

تهران

102 اکران

محمد جبوری نژاد

سمنان

23 اکران

اکبر ایران زاده

شیراز

938 اکران