ویژه اکران

ما از اکران شما حمایت می کنیم

راوی فیلم در نظر دارد تا با حمایت از اکران کننده گان گرامی گامی مثبت در راستای نشر آثار دارای ارزش رسانه ای ویژه برداشته باشد. در این راستا ما برای اکران در اختیار شما سیستم هایی قرار می دهیم و از اکران شما با بلیت فروشی اینترنتی حمایت نیز می کنیم در این راستا ما برای اکران در اختیار شما سیستم هایی قرار می دهیم و از اکران شما با بلیت فروشی اینترنتی حمایت نیز می کنیم

درخواست اکران
نام فیلم
نام فیلم
اکران یاب

هابیل و قابیل

ظرفیت: 20 نفر

سالی

ظرفیت: 20 نفر

روز بلوا

ظرفیت: 20 نفر

نوبت لیلی

ظرفیت: 20 نفر

غریبه‌ها

ظرفیت: 10 نفر

حرفه‌ای

ظرفیت: 50 نفر
نام فیلم
نام فیلم